Adatvédelmi azonosító: NAIH - Beszerzés alatt, legkésőbb 2016. 11. 24-én látható lesz!

Adatkezelési tájékoztató személyre szabott hírlevél küldése céljából megadott személyes adatok kezeléséről.

 Az Ön adatainak védelme fontos számunkra. Nagyra értékeljük belénk vetett bizalmát, és elkötelezettek vagyunk az Ön személyes adatainak védelme iránt. Ez a dokumentum azt írja le, hogyan használjuk az Ön személyes adatait, valamint azt is megmutatja, Ön hogyan léphet kapcsolatba velünk, ha kérdése van személyes adataival kapcsolatban.

 1. A kezelt személyes adatok köre 1.

Az imperity.it oldalon személyre szabott hírlevélre történő feliratkozásra meghirdetett regisztráció során a regisztráló ügyfél – a regisztrációs folyamat részeként – az alábbi személyes adatait adja át kezelésre a Malk Brands Kft. (2800 Tatabánya, Környei út 33.) (továbbiakban: Malk Brands vagy adatkezelő) részére (az adatszolgáltatás önkéntes):  kötelezően megadandó adatok: név, e-mail cím,  telefonszám, irányítószám, város, utca, házszám, megadható adatok: promóciós kód.

 1. Az ügyfél a jelen tájékoztató szerinti adatkezeléshez a szolgáltatásra történő regisztrálással adja hozzájárulását.
 2. Az adatkezelés célja és időtartama, adattovábbítás
 3. Malk Brands a személyre szabott hírlevélre regisztráló ügyfelek személyes adatait kizárólag személyre szabott - a rendszer aktivitástól függően besorolja a felhasználót hírlevél olvasási és az imperity.it honlapra mutató linkekre történő kattintási szokásai alapján az ajánlatok hírlevélben történő küldése céljából használja fel. Figyelemmel az adatok önkéntes, az adattulajdonosok saját maguk által szolgáltatott voltára, az adattulajdonosok adatkezeléshez való hozzájárulása a regisztráció alapján megadottnak tekintendő.
 4. A regisztráció során megadott ügyféladatokat Malk Brands visszavonásig kezeli.
 5. Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül további harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket.

III. A személyes adatok kezelésének jogalapja

 1. A regisztrációval kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes, amelyet ügyfél a regisztráció során a vonatkozó mező kipipálásával ad meg. Az ügyfél kizárólag saját személyes adatait adhatja meg. Amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
 2. Az ügyfél jogai a kezelt adataival kapcsolatban
 3. Az adatkezelő az ügyfél kérésére tájékoztatást ad az ügyfél általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó(k) nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 30 napon belül, írásban válaszol.
 4. Az ügyfél jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat). Az adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti az ügyfelet.
 5. Az ügyfél a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését vagy zárolását – részben vagy egészben – ingyenesen, indokolás nélkül. Az adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről és törli az ügyfelet a nyilvántartásából. Adatvédelmi azonosító: NAIH-xxxx. Adatvédelmi azonosító: NAIH-xxx. Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az ügyfél ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az ügyfél jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
 6. Az adatkezelő a tájékoztatás, helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmeket az alábbi elérhetőségeken fogadja: a Malk Brands 2800 Tatabánya, Környei út 33. postai és az info@imperity.it elektronikus címeken.
 7. Amennyiben az adatkezelő az ügyfél helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az ügyfelet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről.
 8. Amennyiben az érintett adattulajdonos a jövőben nem kíván személyre szabott hírlevelet kapni, úgy személyes adatainak hírlevél adatbázisból való törlését, módosítását, illetőleg a kezelt adatokról való tájékoztatását a Malk Brands 2800 Tatabánya, Környei út 33. postai és az info@imperity.it elektronikus címeken keresztül írásbeli nyilatkozattal bármikor kérheti.
 9. Adatbiztonság
 10. Az adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat az ügyfél hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének.
 11. Az adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.
 12. Az adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalóik, illetve az adatkezelő megbízásából eljáró adatfeldolgozó(k) részére is előírja.
 13. Jogérvényesítési lehetőségek
 14. Az adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben úgy érzi ennek nem feleltünk meg, úgy kérjük írjon nekünk, illetve forduljon a Malk Brands Kft. adatvédelmi felelőséhez a Malk Brands Kft. 2800 Tatabánya, Környei út 33. postai vagy az info@imperity.it elektronikus címre.
 15. Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát, az érintett adattulajdonos az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél: a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; telefax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) jogosult bejelentést tenni vagy – választása szerint – a Szolgáltató székhelye szerinti törvényszékhez vagy a lakóhelye/tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulni.
 16. Az elektronikus úton küldött reklámokkal kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jár el, a részletes szabályozás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvényben olvashatók.
 17. Jelen adatkezelési tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.
 18. Adataival kapcsolatos jogait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Info”) 13-17., valamint 30. pontjai tartalmazzák részletesen. Adatvédelmi azonosító: NAIH-xxxx. Adatvédelmi azonosító: NAIH-xxxxx.
 19. Az Info tv. 6. § (5) bekezdése értelmében az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, illetve az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából (ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll), további külön hozzájárulás nélkül, valamint a hozzájárulás esetleges visszavonását követően is kezelheti.

Budapest, 2016. november 21.

Malk Brands Kft.